banner

หลักการและเหตุผล

 1. ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การะเมือง เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา
 2. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง พลโลก
 3. โดยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ และคุณภาพ
 4. มาตรฐานของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ

ทิศทางแผนการพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

สร้างระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย และการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

เพื่อเป็นเวทีสำคัญ ในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเดินหน้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและการเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นใน มิติโรงเรียน มิติคุณครู มิตินักเรียน มิติระบบการเรียนการสอน และสุดท้าย คือ มิติเทคโนโลยี

เอกสารดาวน์โหลด

รายการที่ รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
1 Innovation School Summit - Concept paper  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 ร่างกำหนดการสัมมนาโครงการ Innovative School 2017  17.2.2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 ลงทะเบียนInnovative school  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 สถานที่พักใกล้เคียง คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน mind-set ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ในการประยุกต์ใช้ digital technology เพื่อให้บรรลุผล สู่การเป็นนวัตกรรมแห่งการศึกษาได้อย่างแท้จริง

 1. Access การเข้าถึง : คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
 2. Equity ความเท่าเทียม : สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
 3. Quality คุณภาพ : ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารเต็มตามศักยภาพ
 4. Efficiency ประสิทธิภาพ: ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
 5. Relevancy ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง : ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการ,ผู้บริหารการศึกษาและคณาจารย์

 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 31,286 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 438 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,709 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,292 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนา
 • โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โรงเรียนอุปถัมภ์ ไทยรัฐวิทยา

Format of event

 • Exhibition and Showcase
 • Conference and Keynote
 • Focus Group : Change Leadership
 • Focus Group : Innovative Teacher
 • Networking Function

Advisory Council

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ที่ปรึกษา)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานกรรมการ)
นายสนิท แย้มเกษร
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการ)