รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

เมื่อสังคมโลกได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของนาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน ครู ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ไปด้วย ทั้งนี้ต้องพัฒนาทักษะ ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ ครูไทย ในอนาคตยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอน และต้องมีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ ครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อานวยความรู้ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมี การพูดถึงทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 แต่ยังไม่มีคู่มือประกอบแนวทางการพัฒนาทักษะครูให้พร้อมต่อการเรียน การสอนในยุคสมัยใหม่ ครูไทยจานวนมากจึงเหมือนถูกปล่อยอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของ สังคมโลก

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จึงได้ร่วมดาริจัดงาน Innovative School Summit ภายใต้แนวคิดหลัก Strong Leaders, Confident Teachers, Innovative Approach ซึ่งแนวทางและ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องดาเนินการทั้งด้านนโยบายและด้านการพัฒนาตนเองของ ครูควบคู่กันไป กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลได้ ถ้าทุกภาคส่วนช่วยกัน หาทางลดปัญหาและ อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาครูจึงจะทาให้ครูเป็นครูยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีสาคัญ ในการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเดินหน้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและการเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นใน มิติ โรงเรียน มิติคุณครู มิตินักเรียน มิติระบบการเรียนการสอน และสุดท้าย คือ มิติเทคโนโลยี
 2. เพื่อการสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ การใช้เครื่องมือและกาหนด ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามรรถในการวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรม การเรียนรู้ได้เหมาะสม
 3. เพ่ือยกระดับบทบาทของครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอน ให้ก้าวสู่ยุค แห่งศตวรรษที่ 21
 4. เพื่อสร้างให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียนสติปัญญาจุดอ่อนจุดแขง็ใน ตัวผู้เรียน เป็นต้น
 5. ช่วยให้ครูได้เกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อนาไปใช้สาหรับการกาหนดกลยุทธ์ทางการสอนและ จัดประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้
 6. สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน

โดยมีรูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้วย

 1. Exhibition and Showcase
 2. Conference and Keynote
 3. Focus Group : Change Leadership  Focus Group : Innovative Teacher  Networking Function

กลุ่มเป้าหมาย

 1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กว่า 31,286 แห่ง
 2. โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 438 แห่ง
 3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3,709 แห่ง
 4. โรงเรียนในสังกัดสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 1,292 แห่ง
 5. โรงเรียนในสังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
 6. โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนอุปถัมภ์ ไทยรัฐวิทยา

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดงานในครั้งนี้

มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน mind-set ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้สอน และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ ในการประยุกต์ใช้ digital technology เพื่อให้บรรลุผล สู่การเป็นนวัตกรรมแห่งการศึกษา ได้อย่างแท้จริง

 1. Access การเข้าถึง:คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง
 2. Equity ความเท่าเทียม : สถานศึกษาทุกแห่งให้บริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม
 3. Quality คุณภาพ : ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารเต็มตามศักยภาพ
 4. Efficiency ประสิทธิภาพ:ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย
 5. Relevancy ตอบโจทย์การเปล่ียนแปลง:ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างการจัดงาน

ร่วมจัดโดย

 1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม
 2. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 3. กระทรวงศึกษาธิการ
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สนับสนุนการจัดงานโดย

 1. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 3. สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
 5. สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 6. สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 7. กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 8. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายช่ือคณะกรรมการที่ปรึกษา

 1. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ท่ีปรึกษา)
 2. นาวาอากาศเอกสมศักด์ิ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ประธานกรรมการ)
 3. ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
 4. นายสนิท แย้มเกษร
  ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรรมการ)
 5. นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
  ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเอการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรรมการ)
 6. นายจรูญ มีธนาถาวร
  ผู้อานวยการสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
 7. ดร.จิระพันธ์ุ พิมพ์พันธุ์
  นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 8. นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
  ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ
 9. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (กรรมการ)
 10. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
 11. คุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศ ไทย ) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com, Info@absolutealliances.com